بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

LR-2
223,000تومان ماهانه
20 GB volume

200 GB of monthly traffic

Dedicated DNS

24-hour support

  • 20
    Number of accounts allowed
سفارش دهید راه اندازی رایگان
LR-4
446,000تومان ماهانه
40 GB volume

400 GB of monthly traffic

Dedicated DNS

24-hour support

  • 20
    Number of accounts allowed
سفارش دهید راه اندازی رایگان
LR-8
893,000تومان ماهانه
80 GB volume

800 GB of monthly traffic

Dedicated DNS

24-hour support

  • 20
    Number of accounts allowed
سفارش دهید راه اندازی رایگان