بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

VPS-T1
289,000تومان شش ماهه
1 GB RAM

1 CPU Cores

40GB HDD

Unmetered Bandwidth

1 Dedicated IP

سفارش دهید راه اندازی رایگان
VPS-T2
96,000تومان ماهانه
1 GB RAM

1 CPU Cores

60GB HDD

Unmetered Bandwidth

1 Dedicated IP

سفارش دهید راه اندازی رایگان
VPS-T3
121,000تومان ماهانه
2GB RAM

2 CPU Cores

80GB HDD

Unmetered Bandwidth

1 Dedicated IP

سفارش دهید راه اندازی رایگان
VPS-T4
161,000تومان ماهانه
3GB RAM

2 CPU Cores

120GB HDD

Unmetered Bandwidth

1 Dedicated IP

سفارش دهید راه اندازی رایگان
VPS-T5
246,000تومان ماهانه
4GB RAM

4 CPU Cores

180GB HDD

Unmetered Bandwidth

1 Dedicated IP

سفارش دهید راه اندازی رایگان
VPS-T6
382,000تومان ماهانه
6GB RAM

4 CPU Cores

500GB HDD

Unmetered Bandwidth

1 Dedicated IP

سفارش دهید راه اندازی رایگان
VPS-T7
390,000تومان ماهانه
8GB RAM

4 CPU Cores

500GB HDD

Unmetered Bandwidth

1 Dedicated IP

سفارش دهید راه اندازی رایگان
VPS-T8
474,000تومان ماهانه
8GB RAM

4 CPU Cores

750GB HDD

Unmetered Bandwidth

1 Dedicated IP

سفارش دهید راه اندازی رایگان
VPS-T9
572,000تومان ماهانه
16GB RAM

6 CPU Cores

1TB HDD

Unmetered Bandwidth

1 Dedicated IP

سفارش دهید راه اندازی رایگان